Driving change, improving health is de missie van Noaber. Het duidt de doelstelling (improving health) om gezond en actief leven te faciliteren en daarmee uitkomsten in termen van kwaliteit van leven voor mensen te optimaliseren, alsmede de rol die Noaber daarin wil spelen (driving change). Noaber wil een initiërende en activerende rol spelen om nieuwe initiatieven mogelijk te maken en deze actief te ondersteunen tot het moment dat anderen deze initiatieven kunnen en willen overnemen, waarbij de duurzaamheid en doorontwikkeling op langere termijn voorop staat.

De impact investeringen vanuit Noaber Ventures zijn een instrument om deze missie te realiseren. Noaber Ventures investeert in bedrijven, organisaties en fondsen die een betekenisvolle bijdrage leveren aan de gezondheid van mensen en naast een financieel rendement ook quadruple aim nastreven.

Onze interesse gaat vooral uit naar het investeren in jonge bedrijven die actief zijn in (nog) niet-geïnstitutionaliseerde domeinen. Dit impliceert dat de randvoorwaarden voor een markt (regulering, vergoeding, inpassing in protocollen en richtlijnen, werkprocessen, vergoeding, etc.) nog niet volledig zijn ingericht en er ook geïnvesteerd moet worden in het realiseren van deze randvoorwaarden.

gradient

Theory of change

Transparant over impact

Als het gaat om het verbeteren van gezondheid, letten we op vier impact-aspecten (quadrupple aim). Het verbeteren van de gezondheid, verminderen van de zorgkosten per hoofd van de bevolking, verbeteren van zorgervaringen van burgers en patiënten en de werkervaring van zorgprofessionals.

Voor de mate waarin we bijdragen aan verandering, kijken we naar acht veranderingsaspecten: organisatieontwikkeling, organisatiepositionering, marktontwikkeling, inbedding in (reguliere) financiering, inbedding in (werk)protocollen, systeeminnovatie, systeemverbetering en wetenschappelijke positionering.

Impact framework

Het impact framework is gebaseerd op quadrupple aim. Quadruple Aim is een benadering die ontwikkeld werd om de prestaties van gezondheidssystemen te optimaliseren. Hiermee wordt de directe impact van participaties inzichtelijk gemaakt gerelateerd aan de missie van Noaber (intentionaliteit). Daarnaast wordt gekeken naar de mate waarin de bijdrage/financiering van Noaber een verschil maakt (additionaliteit). De additionaliteit van Noaber zit in de focus op vroege fase proposities in zich ontwikkelende marktsegmenten die daardoor een hoger risicoprofiel kennen en minder kans maken op financiering door traditionele investeerders.

Impact monitoring
Met participaties worden t.a.v. intentionaliteit KPIs afgesproken die aansluiten op het quadruple aim framework. De KPIs die worden geselecteerd zijn (1) kwantitatief, (2) zijn op continue basis beschikbaar vanuit het primaire proces en (3) zijn te beïnvloeden door het management van de onderneming. Additionaliteit wordt primair meegenomen bij (vervolg-)financiering.

Impact management
Het impact framework is onderdeel van en geïntegreerd in het totale investeringsproces van besluitvorming, beheer en exit.

Impact rapporten van Noaber

Lees meer