Impact

Impact is verandering

Netwerk

Beleid

Impact

 

BELEID NETWERK

Binnen het Noaber Netwerk vindt afstemming plaats over beleid en strategie waarmee synergie en samenwerking tussen de verschillende organisaties in het Netwerk worden gefaciliteerd. Deze afstemming vindt plaats in de bestuursvergaderingen van Noaber Foundation, waarbij de verschillende organisaties van het Noaber Netwerk aanwezig zijn.

Het principe van 'eenheid in verscheidenheid' is daarbij van toepassing: binnen de gezamenlijke focus is voldoende ruimte voor een eigen invulling. 

Een en ander vraagt om visie, flexibiliteit en daadkracht. Dit komt tot uiting in het streven naar een actieve, in plaats van reactieve (op aanvragen gebaseerde) donatie- en investeringsstrategie. Het definiëren van gezamenlijke projecten met innovatieve organisaties zorgt voor een verschuiving van het (morele) moment van commitment naar eerder in het proces.  

IMPACT

Definitie

Het bovenliggende doel van onze activiteiten is gericht op het realiseren van impact. De wijze en de niveaus waarop we impact willen realiseren wordt uitgewerkt in de onderstaande figuur.

Dit impact framework verbindt de utidagingen die we onszelf hebben gesteld, de doelstellingen die we zien voor die uitdagingen en de strategie die we toepassen om de doelen - en daarmee impact - te bereiken.

De basis van het framework is onze Theory of Change die we in de onderstaande figuur samenvatten.

De linkerbol bedoelt de kloof te verbeelden die momenteel ontstaat tussen de vraag en het aanbod van zorg, Dit mede als gevolg van de demografische ontwikkelingen. De uitdaging is deze kloof te verkleinen, bijvoorbeeld door de inzet van informatietechnologie. 

De rechterbol illustreert de wens langer gezond te blijven leven. Met die verlenging neemt de tijd van 'kwaliteit van leven' toe. Bovendien kan er een economische 'winst' worden verondersteld.

Om dit te bereiken, resulteert ons impact framework in een inhoudelijke innovatieagenda waarin drie interventiedomeinen worden onderscheiden:

  • Binnen het domein Vitaliteit wordt gewerkt aan interventies die gericht zijn op gezond leven, d.w.z. het voorkomen van ziekte, het zo vroeg mogelijk signaleren van ziekte(risico’s) (vroegdiagnose) en het leven met een (chronische) aandoening.
  • Binnen het domein Zelfstandigheid wordt gewerkt aan interventies die gericht zijn op het faciliteren van een actief leven, d.w.z. het faciliteren en versterken van (potentiële) zorgvragers in het zelfstandig wonen en leven.
  • Processen, oftewel Smart Delivery, betreft het efficiënter inrichten van zorgprocessen en zorgstructuren. 

Bovenstaande is afgestemd met en wordt gedragen en toegepast door de verschillende organisaties binnen het Noaber Netwerk

Markt

Met de keuze voor deze interventiedomeinen zijn we actief in een relatief nieuwe markt met een beperkte mate van institutionalisering die vraagt om vernieuwende business modellen. Deze geringe mate van institutionalisering uit zich in een noodzaak tot uitgebreide validatie (werking, effectiviteit, efficiëntie en implementatie), organiseren van specifieke regulering en regelgeving (o.a. certificering en aanpassing protocollen), aanpassing van vergoedingen en acceptatie door professionals, patiënten en burgers. 

Onze projecten en participaties zijn de voorlopers in deze vernieuwing en dragen bij aan het ontwikkelen van de markt. De donaties en investeringen zijn daarmee niet alleen gericht op het ontwikkelen van de individuele interventies, organisaties en/of ondernemingen, maar dragen bij aan het institutionaliseren van de markt, zodat deze zich sneller kan ontwikkelen. Toegang tot en samenwerking met partijen op het gebied van creatvity (ondernemerschap), content (inhoudelijke kwaliteit), clients (pilots, launching customers), channels (distributiemodellen en -partners voor opschaling) is naast financiering (capital) hierbij van belang.

We kiezen hierbij voor een actieve benadering, waarbij actief met de projecten en participaties wordt samengewerkt om deze institutionalisering te realiseren.  

We maken gebruik van Sinzer als tool voor het inzichtelijk maken van de verwachte en gerealiseerde impact. 

Impact Investing

Samengevat betreft de hierboven beschreven ontwikkeling van de markt het verkleinen van de commercialisatie kloof voor de healthcare IT markt. Met de ons beschikbare middelen kunnen een initiërende rol spelen in de ontwikkeling van de markt.

Structurele opschaling van deze markten vergt echter aanzienlijk meer kapitaal. Er lijkt bij meer traditionele financiers (aan de donatie- maar ook aan de investeringskant) voldoende kapitaal aanwezig. Deze financiers zijn (nog) niet bereid kapitaal beschikbaar te stellen voor het verkleinen van de genoemde commercialisatie kloof. Ons derde 'niveau van impact' is dan ook het streven dit soort kapitaal te ontsluiten ten behoeve van het realiseren van - gezamenlijke - impact op de twee 'bovenliggende' niveaus van impact.

 


© 2017 Noaber Foundation|

|ontwerp en realisatie